top of page

SIA TENLY Privātuma politika

 

SIA TENLY privātuma politika (turpmāk - Privātuma politika) ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, kā arī šo Privātuma politiku.

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt klientam informāciju par SIA TENLY veikto personas datu apstrādes nolūku, juridisko pamatu, apjomu, iespējamiem saņēmējiem, aizsardzības principiem un apstrādes termiņiem, datu subjektu tiesībām, kā arī pārziņa identitāti un kontaktinformāciju.

 

Privātuma politika ir piemērojama jebkādai personas datu apstrādei (jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, saglabāšana, aplūkošana, izmantošana, atklāšana, izmantojot pārsūtīšanu, dzēšana, iznīcināšana u.tml.).


 

  1. Pārzinis

 

1.1. Pārzinis ir SIA TENLY, reģistrācijas Nr. 40203212909, juridiskā adrese - Anniņmuižas bulvāris 38 k-1 - 51A, Rīga, LV-1067 (turpmāk – SIA TENLY).

1.2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos - e-pasta adrese info.tenly@gmail.com, tālrunis - +371 22170995.

 

2. Personas dati. Personu datu apstrādes tiesiskais pamatojums un nolūki

2..1..Personas datu kategorijas, kuras apstrādā SIA TENLY:

2.1.1. Lai saņemtu pakalpojumu, SIA TENLY pieprasīs un apstrādās klienta personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu vai personas kodu, kontaktinformāciju, veselības stāvokli). SIA TENLY pakalpojumu sniegšana nav iespējama bez klienta datu apstrāde.

2.2. SIA TENLY apstrādā klienta personas datus, ja pastāv kāds no šiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

2.2.1. SIA TENLY ir ieguvis klienta piekrišanu;

2.2.2, SIA TENLY leģitīmās intereses;

2.2.3. pakalpojumu sniegšanai;

2.2.4. līguma noslēgšanai un izpildei;

2.2.5. normatīvo aktu izpildei.

2.3. SIA TENLY leģitīmās intereses:

2.3.1. veikt komercdarbību;

2.3.2. sniegt pakalpojumus;

2.3.3. pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas/ pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas;

2.3.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;

2.3.5. saglabāt klienta pieteikumus par pakalpojumu sniegšanu;

2.3.6. analizēt SIA TENLY mājaslapas darbību un apmeklējuma statistiku, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

2.3.7. veikt klientu datu bāzes sakārtošanu un uzturēšanu efektīvākai pakalpojumu nodrošināšanai un sniegšanai;

2.3.8. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus, kā arī reklamēt savus pakalpojumus, veicināt pārdošanas apjoma pieaugumu;

2.3.9. informēt klientus par pakalpojumu izpildes gaitu un citiem būtiskiem faktiem;

2.3.10. uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, piemērām veicot klientu aptaujas par pakalpojumiem;

2.3.11. veikt un administrēt maksājumus, administrēt neveiktus maksājumus;

2.3.12. vērsties iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

2.4.Personas datu apstrādes nolūks:

2.4.1. Pakalpojumu sniegšana: klienta identificēšana; nepieciešamības gadījumā līguma sagatavošana un noslēgšana; līguma saistību izpilde; pakalpojumu nodrošināšana un sniegšana; pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu attīstība; pakalpojumu reklamēšana un izplatīšana, pārdošanas veicināšana; klientu apkalpošana; maksājumu administrēšana, SIA TENLY mājaslapas uzturēšana un darbības uzlabošana.

2.4.2. Biznesa plānošana un analītika: statistikas un uzņēmējdarbības analīze; darbības plānošana un uzskaite; tirgus un sabiedriskā viedokļa aptauju veikšana; pārskatu sagatavošana; klientu aptauju veikšana.

2.4.3. Citi nolūki: normatīvo aktu prasību izpilde; informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm un citām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

3. Personas datu nodošana

 

3.1. SIA TENLY bez nepieciešamības neizpauž klienta personas datus trešajām personām, tajā skaitā, konfidenciālu informāciju. Piekļuve klienta datiem ir tikai tiem SIA TENLY darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai.

3.2. Atsevišķos gadījumos un atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai līgumā noteiktos gadījumos, pamatojoties uz klienta piekrišanu vai saskaņā ar SIA TENLY leģitīmajām interesēm, SIA TENLY var nodot klienta personas datus citām personām.

3.3. Klienta personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā.

 

4. Bērnu datu apstrāde

 

4.1. Datus par bērniem līdz 18 gadu vecumam, SIA TENLY apstrādā ar vecāku vai likumisko aizbildņu piekrišanu.

 

5. Personas datu glābšanas termiņš

 

5.1. SIA TENLY klientu personas datus glabā tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar spēkā esošiem  normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz klienta sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr klienta piekrišana ir spēkā un nav atsaukta.

5.2. Pēc mērķa sasniegšanas SIA TENLY nekavējoties izdzēsīs attiecīgos personas datus.

 

6. Personas datu subjekta tiesības

 

6.1. Jebkurā laikā klients var atsaukt piekrišanu savu/ savu bērnu personas datu apstrādei, taču tas, ka klients atsauks minēto piekrišanu, neietekmēs datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukuma.

6.2. Iebilst pret savu/ savu bērnu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos, nosūtot pieteikumu e-pastā – info.tenly@gmail.com.

6.3. Piekļūt saviem/ savu bērnu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi.

6.4. Lūgt SIA TENLY dzēst savus/ savu bērnu personas datus (“tikt aizmirstam”) vai ierobežot to apstrādi: SIA TENLY nodrošina personas datu dzēšanu pēc pieprasījuma (piemēram, tad, ka datu apstrāde ir pamatota ar piekrišanu un klients to atsauc). Taču minētais nosacījums nebūs spēkā, ja personas datus, ko klient lūdz dzēst, SIA TENLY apstrādā saskaņā ar citu tiesisku pamatu, piemēram, lai nodrošinātu līgumsaistību vai normatīvo aktu prasību izpildi.

6.5. Pieprasīt savu/ savu bērnu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība).

6.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā.

 

7. Sīkdatnes

 

7.1. SIA TENLY tīmekļa vietne www.tenly.lv izmanto sīkdatnes.

7.2. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz lietotāja ierīces atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā.

7.3. Par sīkdatņu izmantošanu tīmekļa vietnes lietotāji tiek brīdināti.

7.4. Sīkdatņu izmantošana ir nepieciešama, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti un darbību, pielāgotu to lietotāja lietošanas paradumiem, kā arī lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām. Lietotājam ir tiesības piekrist vai nepiekrist statistiskas vai analītisko datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā. Lietotājs tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos var ierobežot vai vispār aizliegt sīkdatņu izmantošanu un uzglabāšanu savās ierīcēs vai izdzēst jau saglabātās sīkdatnes, ņemot vērā, ka gadījumā, ja lietotājs atteiksies vai izslēgs sīkdatnes, dažas tīmekļa vietņu funkcionalitātes var tikt zaudētas.

7.5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai tīmekļa vietnes lietotāju personiski identificētu. SIA TENLY tīmekļa vietnē sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi nolūkam, kas minēts šajā Privātuma politikā.

 

 

8. Privātuma politikas pārskatīšana

 

8.1. SIA TENLY regulāri pārskata un atjauno šo Privātuma politiku. Aktuālo versiju SIA TENLY publicē mājaslapā www.tenly.lv. Aktuālā versija ir spēkā no 19.04.2022.

bottom of page